top of page

Wyroki Sądów ws. kredytów "CHF" i  polisolokat

   Wyroków korzystnych dla kredytobiorców " frankowych" jest już wiele , podobnie ws. polisolokat  , Jednym z ważnych ostatnich jest wyrok ws. kredytu pseudo "CHF" z dnia 8 września 2016r ws. kasacji złozonej przez mBank. Bank przegrywa prawomocnie , w Sądzie Najwyższym. W uzasadnieniu czytamy, że dla obliczenia wysokości zadłużenia kredytobiorcy (w tym przypadku w BTE), bank nie może stosować kursu dowolnie przez siebie wyznaczonego – taki jest sens wyroku wydanego 8 września 2016 r. (II CSK 750/15). SN podziela zdanie Sadu Apelacyjnego.

   Sprawa dotyczy sprawy szczecińskiej o uchylenie bankowego tytułu egzekucyjnego, w którym wysokość należności kredytobiorcy została obliczona przy użyciu kursów z tabeli kursowej banku (o wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie  tutaj; o wyroku Sądu Apelacyjnego tutaj).

Więcej wyroków i opisów :

1. Wyroki z opisem na pomocfrankowiczom.pl

2. Wyroki ws. Polisolokat  i opis

3. Lista wyroków na stronach SBB

4. Wyroki Sądów oraz SOKiK na pozwaleMbank.pl

5.Społeczna lista wyroków  ws. " frankowych " 

6. Wyroki z opisem mazuriwspolnicy.pl (UNWW i inne)

7. Przykłady wyroków Sądów zagranicznych

 Zaglądnijcie do wyroków  powyżej :)

 

Pomijając sprawę pozornego obrotu walutą w umowach pseudofrankowych gdzie nie były wypłacane franki , mamy jeszcze jedną kluczową kwestie:

Pogląd warty przeczytania dla Kredytobiorców, Sędziów, Prawników, Dzienikarzy :

          Czym rózni sie ryzyko walutowe ... od ryzyka dowolnej decyzji Banku

Sygn. akt XVII AmC 426/09


„Oczywistym jest, że zawierając umowę kredytu indeksowanego w walucie obcej konsument jest świadomy (a przynajmniej powinien być świadomy) ryzyka, jakie się z tym wiąże, a więc ryzyka wynikającego ze zmienności kursów walut obcych. Czym innym jest takie ryzyko, a czym innym ustalanie kursów walut przez zarząd pozwanego. Te dwie kwestie są ze sobą powiązane tylko w takim stopniu, w jakim czynniki rynkowe mają wpływ na kurs waluty w Banku. Natomiast ryzyko to nie ma żadnego wpływu na ryzyko związane z możliwością dowolnego kształtowania przez pozwanego kursu wymiany waluty, w której indeksowany jest kredyt, a to wpływa w sposób oczywisty na sytuację konsumenta.”

bottom of page